Login Register
Frontpage Code library Pastebin

CountDays()

Author: Jare
Added: 9. huhtikuuta 2011 kello 21.54
Edited: 15. huhtikuuta 2011 kello 22.19
Category: Sekalaiset

Description

Laskee päivämäärien välillä olevat päivät. Bonuksena vielä funktio karkausvuoden tarkistukseen. Vanhaa settiä, en takaa bugittomuutta. CountDays()-funktiolle annetaan parametreiksi kaksi päivämäärää muodossa pp1, kk1, vvvv1, pp2, kk2, vvvv2. Jälkimmäisen päivämäärän voi jättää määrittämättä, jolloin käytetään nykyistä päivämäärää.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
//Määritetään Date()-funktion palauttaman kuukauden nimilyhenteet taulukkoon
  Dim MonthName(12) As String
  MonthName(01) = "Jan"
  MonthName(02) = "Feb"
  MonthName(03) = "Mar"
  MonthName(04) = "Apr"
  MonthName(05) = "May"
  MonthName(06) = "Jun"
  MonthName(07) = "Jul"
  MonthName(08) = "Aug"
  MonthName(09) = "Sep"
  MonthName(10) = "Oct"
  MonthName(11) = "Nov"
  MonthName(12) = "Dec"
	
	
  
//Esimerkkiohjelma
  SCREEN 440,100
  Repeat
    v = Right(Date(),4)
    k = MonthNumber(Mid(Date(),4,3))
    p = Left(Date(),2)
    pvm$ = p+"."+k+"."+v
		
    Text 0,00, "Päivämäärä: "+pvm
    Text 0,15, "Päiviä 1.1." + v + " - " + pvm + ": " + CountDays(1,1,v, p,k,v)
    Text 0,30, "Päiviä " + pvm + " - " + "31.12." + v + ": " + CountDays(31,12,v, p,k,v)
    Text 0,45, "Päiviä kesäkuun alkuun: " + CountDays(1,6,v + (k >= 6), p,k,v)
    If IsIntercalaryYear(v) Then
      Text 0,60, "Nyt o"+"n karkausvuosi."
    Else
      Text 0,60, "Nyt ei ole karkausvuosi."
    End If
    Text 0,75, "Päiviä tässä kuussa: "+DaysInMonth(k,v)
    DrawScreen
  Forever

Function CountDays(d1,m1,y1, d2=0,m2=0,y2=0)
  'Oletusarvot toiselle päivämäärälle
  If d2=0 Then d2 = Left(Date(),2)
  If m2=0 Then m2 = MonthNumber(Mid(Date(),4,3))
  If y2=0 Then y2 = Right(Date(),4)
  
  'Tarkistetaan että päivämäärät ovat edes lähestulkoon oikein (päivien määrähän vaihtelee
  'kuukaudessa, eikä tätä huomioida VIELÄ tässä).
  If d1<1 Or d1>31 Or d2<1 Or d2>31 Then Return False
  If m1<1 Or m1>12 Or m2<1 Or m2>12 Then Return False
  'Vuodet jätetään tarkistamatta koska vuosi voi kasvaa miten suureksi vain ja negatiivinen
  'arvo tarkoittaa aikaa ennen ajanlaskun alkua.
  
  'Yksinkertaisin tapaus: kuukausi tai vuosi ei vaihdu päivämäärien välillä
  If m1=m2 And y1=y2 Then Return Abs(d1-d2)
  
  'Jos kuukaudet eivät ole samat tai vuodet eivät ole samat, lasketaan pitemmällä kaavalla.
  
  'Tarkistetaan, että päivämäärä d1.m1.y1 on "pienempi" kuin d2.m2.y2.
  'Jos ei ole, käännetään päivämäärät keskenään, jotta homma menisi varmasti oikein.
  If y1>y2 Or ((m1>m2 Or (d1>d2 And m1=m2)) And y1=y2) Then
    d3 = d1 : m3 = m1 : y3 = y1
    d1 = d2 : m1 = m2 : y1 = y2
    d2 = d3 : m2 = m3 : y2 = y3
  End If
  
  'Käydään läpi vuodet ja kuukaudet
  m = m1
  For y = y1 To y2
    Repeat
      'Lisätään laskuriin kukaudessa olevien päivien määrä,
      'ellei olla jo siinä kuussa, johon laskeminen tulee
      'päättää
      If m=m2 And y=y2 Then
        Return days + d2
      ElseIf m=m1 then
				days = days + DaysInMonth(m,y)-d1
			else
        days = days + DaysInMonth(m,y)
      End If
      m + 1
    Until m = 13
    m = 1
  Next y
  
End Function

Function MonthNumber(month$)
  If Len(month) <> 3 Then Return False
  For i = 1 To 12
    If Lower(month) = Lower(MonthName(i)) Then Return i
  Next i
End Function

Function DaysInMonth(m,y=-999999)

  'Tarkistetaan kuukauden oikeellisuus
  If m < 1 Or m > 12 Then Return False
  
  If m = 2 Then
    'Tarkistetaan karkausvuosi, jos vuosi on annettu
    If y<>-999999 And IsIntercalaryYear(y) Then
      Return 29
    Else
      Return 28
    End If
  End If
  
  'Kuukausi ei ole helmikuu, joten lasketaan päivien määrä normaalilla kaavalla.
  If m <= 7 Then
    Return (m Mod 2 = 0)*30 + (m Mod 2 <> 0)*31
  Else
    Return (m Mod 2 = 0)*31 + (m Mod 2 <> 0)*30
  End If
  
End Function

Function IsIntercalaryYear(y)
  Return (y Mod 4 = 0) And ((y Mod 100 <> 0) Or (y Mod 400 = 0))
End Function

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.