Login Register
Frontpage Code library Pastebin

WriteBit() ja ReadBit()

Author: Jare
Added: 9. huhtikuuta 2011 kello 22.50
Edited: 15. huhtikuuta 2011 kello 22.19
Category: Tiedostot

Description

Kirjoittaa tietoja tiedostoon bitti kerrallaan. Ja tietysti myös lukee. Systeemi kirjoittaa automaattisesti tavuja sille syötettyjen bittien mukaan. Eli tilaa säästyy vain, jos kirjoittaa useita bittejä peräkkäin. Koodi on kesäkuulta 2009, joten ohjeistus voi nyt jäädä hieman epätäydelliseksi. 1. Kirjoittaessasi tiedostoon, avaa tiedosto OpenToWritellä tai OpenToEditillä. 2. Kirjoita yksittäiset bitit WriteBit()-funktiolla. Jos kirjoitat bitin jälkeen muulla tietotyypillä (muulla kirjoituskomennolla), kutsu välissä FinishWriteBit()-funktiota (ottaa parametrikseen pelkän tiedosto-osoittimen). Kyseinen funktio varmistaa, että kaikki syötetyt bitit on kirjoitettu tiedostoon. 3. Sulje tiedosto CloseFileB()-funktiolla. Tämä kutsuu FinishWriteBit()-funktiota varmuuden vuoksi. 4. Lukiessasi tiedostoa, avaa se OpenToRead-komennolla. Lue bitit ReadBit()-funktiolla. 5. Sulje tiedosto CloseFileB()-funktiolla. Tämä poistaa muistista bittien lukemiseen liittyviä väliaikaisia tietoja.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
//Definitions
Const FB_CRASH_ON_ERROR = 1 'This should be 1 (=True) in developing or testing applications AND 0 (=False) in production applications!

Type FileBitDetail
	Field id
	Field f						'Pointer To file opened by OpenToXXX() Function.
	Field binary	As String	'Binary value of a Byte. Length varies from 0 To 8.
	Field index					'Bit index in current Byte. Used To Read bits.
EndType


//Test program
f = OpenToWrite("temp.txt")
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
WriteBit(f,1)
WriteBit(f,0)
FinishWriteBit(f)
CloseFileB(f)

f = OpenToRead("temp.txt")
For i = 1 To 16
	stri$ = stri + ReadBit(f)+" "
Next i
CloseFileB(f)

DeleteFile "temp.txt"
MakeError stri


//Public functions
'Functions you need to use are located here.

Function WriteBit(f, b)
	If b < 0 Or b > 1 Then
		If FB_CRASH_ON_ERROR Then MakeError "WriteBit("+f+", "+b+"): Illegal binary value!" Else Return False
	EndIf
	fbd_id = GetFileBitDetail(f)
	If fbd_id = False Then fbd_id = NewFileBitDetail(f)
	fbd.FileBitDetail	= ConvertToType(fbd_id)
	fbd\binary			= fbd\binary + Str(b)
	If Len(fbd\binary) = 8 Then Return FinishWriteBit(f) 'Current Byte is full, so Write it To the file
	Return True
EndFunction

Function ReadBit(f)
	fbd_id = GetFileBitDetail(f)
	If fbd_id = False Then fbd_id = NewFileBitDetail(f,Bin(ReadByte(f)))
	fbd.FileBitDetail = ConvertToType(fbd_id)
	fbd\index = fbd\index + 1
	If fbd\index > 8 Then
		Delete fbd
		Return ReadBit(f) 'Start over; this Byte has been completely Read.
	EndIf
	Return Int(Mid(fbd\binary, fbd\index,1))
EndFunction

Function FinishWriteBit(f)
	fbd_id = GetFileBitDetail(f)
	If fbd_id = False Then
		If FB_CRASH_ON_ERROR Then MakeError "FinishWriteBit("+f+"): Illegal file pointer!" Else Return False
	EndIf
	fbd.FileBitDetail = ConvertToType(fbd_id)
	If Len(fbd\binary) = 0 Then Return True 'There is nothing To Write so Return And act like succeeded.
	WriteByte f, BinToDec(fbd\binary) 'Should Write a value between 0 And 255
	fbd\binary = ""
	Return True
EndFunction

Function CloseFileB(f)
	fbd_id = GetFileBitDetail(f)
	If fbd_id = False Then
		If FB_CRASH_ON_ERROR Then MakeError "CloseFileB("+f+"): Illegal file pointer!" Else Return False
	EndIf
	If Not FinishWriteBit(f) Then Return False
	fbd.FileBitDetail = ConvertToType(fbd_id)
	Delete fbd
	CloseFile f
	Return True
EndFunction


//Private Functions
'It is not necessary to use these functions outside this library

Function GetFileBitDetail(f)
	For fbd.FileBitDetail = Each FileBitDetail
		If fbd\f = f Then Return fbd\id 'Found
	Next fbd
	Return False 'Not found
EndFunction

Function NewFileBitDetail(f,binary="")
	fbd.FileBitDetail	= New(FileBitDetail)
	fbd\id				= ConvertToInteger(fbd)
	fbd\f				= f
	fbd\binary			= binary
	Return fbd\id
EndFunction


//CBSDK functions
'Functions copied from CoolBasic Software Development Kit. The SDK does not currently have a public webpage, so please see http://www.coolbasic.com/phpBB3/ and write word CBSDK to the search engine for more information.

'BinToDec() - copied 20.6.2009 from cbMath.cb @ CBSDK
'Modifications: None
Function BinToDec(jono$) 'by Bagard
  For i = Len(jono$) To 1 Step -1
    arvo = Int(Mid(jono$, i, 1))
    If arvo = 1 Then
      luku = luku + 2 ^ (Len(jono$) - i)
    EndIf
  Next i
  Return luku
End Function

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.