Login Register
Frontpage Code library Pastebin

TextWindow

Author: Jonhux
Added: 27.8.2011 11:00
Edited: 28.8.2011 9:49
Category: Käyttöliittymä

Description

Ohjelma näyttää halutusta tekstistä ruudulle mahtuvan osan. Lukukohtaa voi muuttaa raahaamalla palkkia hiirellä, nuolinäppäimillä tai hiiren rullalla. Esimerkissä voit muuttaa ikkunan kokoa ja luoda/poistaa sanoja.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
// Jonhu 20.6.2010

Type FILELIST
  Field s As String
EndType


For i = 0 To 20
  addword()
Next i

ww = 300
wh = 200

Repeat
  Color cbwhite
  CenterText ScreenWidth()/2,20,"TextWindow"
  scroll = TextWindow( 50,50,ww,wh, 10, scroll )
  
  If MouseDown(1) Then
    If BoxOverlap(MouseX(),MouseY(),1,1, 50+ww,50+wh,10,10) Then grab = 1
  Else
    grab = 0
  EndIf
  
  If grab = 1 Then
    ww = Max(MouseX()-50,20)
    wh = MouseY()-50
  EndIf
  
  If KeyDown(28) Then addword() // entter
  If KeyDown(14) Then deleteword() // backspace
  Box 50+ww,50+wh,10,10
  DrawScreen
Forever

Function deleteword()
  aa.FILELIST = First(FILELIST)
  If aa<>NULL Then Delete aa
EndFunction

Function addword()
  aa.FILELIST = New (FILELIST)
  For i = 0 To Rand(1,60)
    aa\s = aa\s + Chr( Rand(65,90) )
  Next i
EndFunction

Function TextWindow( wx,wy, ww,wh, scroll_width, scroll )
  Color cbblack : Box wx,wy,ww,wh,1
  Color cbwhite : Box wx,wy,ww,wh,0
  vx = 10 : vy = 10 // tekstin alkupaikka ikkunan reunasta
  
  If scroll = 0 Then scroll = MakeMEMBlock(8) : PokeFloat scroll, 0, 0
  scroll_pos# = PeekFloat(scroll, 0)
  
  kkk = 0
  Color cbwhite
  th = TextHeight("|")+2
  tw = TextWidth("M")
  For a.FILELIST = Each FILELIST
    If kkk >= scroll_pos And wy+vy+(kkk-scroll_pos)*th <= wy+wh-th Then 
      chars = RoundDown((ww-scroll_width-vx-1)/tw)
      Text wx+vx, wy+vy+(kkk-scroll_pos)*th, Left(a\s,chars)
    EndIf
    kkk + 1
  Next a
  
  Riveja_Nakyvissa_max# = RoundDown(Float(wh-vy-1.0)/th)
  Riveja_Yhteensa# = kkk
  
  max_pos = Riveja_Yhteensa - Riveja_Nakyvissa_max
  If Riveja_Yhteensa < Riveja_Nakyvissa_max Then max_pos = 0
  scroll_pos = scroll_pos + KeyDown(208) - KeyDown(200) // nappaimet, alas-ylos nuolet
  scroll_pos = Min( Max(scroll_pos-MouseMoveZ(),0), max_pos ) // rulla
  
  // palkin koordinaatit
  bw = scroll_width
  bh = Min(Riveja_Nakyvissa_max / Riveja_Yhteensa,1.0) * wh-2
  bx = wx + ww - scroll_width-1
  by = wy + scroll_pos*Float(wh/riveja_yhteensa) + 1 
  
  delta_graby = PeekInt(scroll,4)
  If MouseDown(1) Then
    If delta_graby = 99999 And BoxOverlap( MouseX(), MouseY(), 1,1,bx, by, bw, bh) Then
      delta_graby = MouseY() - by
    EndIf
    
    If delta_graby <> 99999 Then
      by = Max( Min( MouseY()-delta_graby, wy+wh-bh-1 ), wy+1 )
      scroll_pos = ( by - wy-1 ) / Float(wh/riveja_yhteensa) 
    EndIf
  Else
    delta_graby = 99999
    by = Max( Min( by, wy+wh-bh-1 ), wy+1 )
  EndIf
  
  Color 100,100,100
  Line bx,wy+1,bx,wy+wh-2
  Box bx, by, bw, bh
  
  PokeFloat scroll,0,scroll_pos#
  PokeInt  scroll,4,delta_graby
  Return scroll
EndFunction

Comments

#26 Sent by: skorpioni_cb, 5.1.2012 10:02

Noniin, nyt kun tohon yhdistää vielä CBSdk ja tiedosto-komennot, voidaan tehdä Tekstieditori CoolBasicillä ;D

Leave a comment

You must be logged in to comment.