Login Register
Frontpage Code library Pastebin

ObjectSight tile-muotoiseen dataan (Raycast)

Author: VesQ
Added: 11.1.2012 18:51
Edited: 16.4.2012 22:04
Category: Sovellukset

Description

NetMatchin node.js -palvelinta varten minun piti luoda ObjectSightia vastaava toiminnallisuus ilman CB:n objekteja, joten koodasin tämän. Tämä funktio tarkistaa, onko pisteiden A ja B välissä seinää ja jos on, niin palauttaa sen pisteen koordinaatit, johon säde pisteestä A pisteeseen B törmää. Funktio on lähes suora porttaus tästä: http://dev.mothteeth.com/2011/11/2d-ray-casting-on-a-grid-in-as3/ Tämä on paljon nopeampi kuin mistheman vastaava (http://www.coolbasic.com/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=2729), koska törmäystarkistus tehdään kokonaisluvuilla ja vain yksittäisten tilejen reunoilla. misthema kirjoitti ongelmastaan blogipostauksen (http://indiebitz.org/post/2012/01/09/DroneWars-Hiding-enemies-behind-walls.aspx), jossa ratkaisuksi muodostui tämä funktio. Joten tässä se on olkaatten hyvät! Tämä koodi sisältää esimerkin ja varsinaisen funktion. Kommentteja löytyy koodista, mm. esimerkin näppäimet ovat siellä. Tästä funktiosta on myös gisti: https://gist.github.com/1584536

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
// CBRAYCASTER
// -----------
// Esimerkin näppäimet:
// - Enter:       Vaihtaa debug-tilaa
// - Välilyönti:     Generoi kartan uudelleen
// - Hiiren rulla:    Muuttaa kartan satunnaisuuden astetta
// - WASD:        Liikuttaa objektia
// - Nuolet vasen-oikea: Kääntää objektia
// - Nuolet ylös-alas:  Lisää/vähentää tarkistusmatkan pituutta


Const MAPW = 30
Const MAPH = 20

// Yhden tilen leveys ja korkeus
Const TILEW = 32
Const TILEH = 20

// Näihin globaaleihin tallennetaan osumakohdan koordinaatit
Global gCastX#, gCastY#

// Piirrelläänkö debug-tavaraa?
Global gDebug
gDebug = True

SCREEN MAPW*TILEW, MAPH*TILEH

Dim TILEMAP(MAPW, MAPH)

// Jännästi täällä jo funktio joka resetoi TILEMAP-taulun valitulla randomisuudella
Function resetTileMap(randomness = 4)
  If randomness < 1 Then randomness = 1
  For x = 0 To MAPW-1
    For y = 0 To MAPH-1
      If Rand(randomness)=1 Then TILEMAP(x, y) = 1 Else TILEMAP(x, y) = 0
    Next y
  Next x
EndFunction
randyrandom = 4
resetTileMap(randyrandom)

// Testaillaan objektilla
obj = LoadObject("Media\guy.bmp", 72)
speed = 2
angle = Rand(0,360)

// Kuinka pitkältä katsotaan, alustetaan se neljän laatan pituudelle
length = TILEW*4


// Luodaan kuva tilekartasta
tilemapImg = InitTileMap()


ClsColor cbBlack
Color 255, 0, 0
Repeat

  // Debug-tilaa voi vaihtaa Enterillä
  If KeyHit(cbKeyReturn) Or KeyHit(cbKeyEnter) Then gDebug = Not gDebug

  // Välilyönnillä voi randomisoida kartan uudelleen
  If KeyHit(cbKeySpace) Then
    resetTileMap(randyrandom)
    tilemapImg = InitTileMap()
  EndIf

  // Hiiren rullalla voi vaihtaa kartan randomisuutta
  randyrandom = randyrandom + MouseMoveZ()

  DrawImage tilemapImg, 0, 0

  // WASD liikuttaa objektia
  TranslateObject obj, (KeyDown(cbKeyD)-KeyDown(cbKeyA))*speed, (KeyDown(cbKeyW)-KeyDown(cbKeyS))*speed
  // Oikea ja vasen nuolinäppäin kääntää objektia
  angle = angle + (RightKey()-LeftKey())*2
  RotateObject obj, -angle

  startX = WorldToScreenX(ObjectX(obj))
  startY = WorldToScreenY(ObjectY(obj))

  // Ylös ja alas nuolinäppäimet muuttavat tarkistusmatkan pituutta
  length = length + (UpKey()-DownKey())*2

  endX = startX + Cos(angle)*length
  endY = startY + Sin(angle)*length

  If gDebug Then
    If hit Then Color 255, 255, 255
    Circle2(startX, startY, length)
    Line startX, startY, endX, endY
  EndIf

  Color 0,255,0
  hit = CastRay(startX, startY, endX, endY)
  If hit Or gDebug Then
    // Jos osui seinään tai debug-tilassa, niin piirretään osumapiste
    Color 0, 0, 255
    DrawToWorld ON
    Circle2World(ScreenToWorldX(gCastX), ScreenToWorldY(gCastY), 5)
    DrawToWorld OFF
  EndIf

  // Näytetään FPS
  Color cbWhite
  Text 0, 0, "FPS: " + FPS()

  DrawScreen
Forever


// PORTED FROM http://dev.mothteeth.com/2011/11/2d-ray-casting-on-a-grid-in-as3/
Function CastRay(origX1#, origY1#, origX2#, origY2#)
  // Pisteiden normalisaatio
  x1# = origX1 / TILEW
  y1# = origY1 / TILEH
  x2# = origX2 / TILEW
  y2# = origY2 / TILEH

  If RoundDown(x1) = RoundDown(x2) And RoundDown(y1) = RoundDown(y2) Then
    // Ei ylitä minkään laatan rajoja, joten ei voi olla törmäystä.
    // Asetetaan loppupiste muuttujiin gCastX ja gCastY
    gCastX = origX2
    gCastY = origY2
    Return False
  EndIf

  // Kumpaan suuntaan mennään x- ja y-suunnassa
  If x2 >= x1 Then stepX = 1 Else stepX = -1
  If y2 >= y1 Then stepY = 1 Else stepY = -1

  // Säteen suunta
  rayDirX# = x2 - x1
  rayDirY# = y2 - y1

  // Kuinka pitkälle liikutaan kummallakin akselilla kun toisella akselilla hypätään seuraavaan
  // kokonaiseen tileen
  ratioX# = rayDirX / rayDirY
  ratioY# = rayDirY / rayDirX

  deltaY# = x2 - x1
  deltaX# = y2 - y1

  deltaX = Abs(deltaX)
  deltaY = Abs(deltaY)

  // Alustetaan testiä varten käytettävät kokonaislukumuuttujat alkutilekoordinaatteihin
  // Huom: Käytetään normalisoituja versioita parametreista origX1 ja origY1
  testX = RoundDown(x1)
  testY = RoundDown(y1)

  // Alustetaan ei-kokonaislukuhyppäys liikkumalla seuraavan tilen reunalle ja jakamalla saatu
  // arvo vastakkaisen akselin kokonaisluvulla.
  // Jos liikutaan positiiviseen suuntaan, siirrytään nykyisen tilen päähän, muulloin alkuun.
  If stepX > 0 Then
    maxX# = deltaX * (1.0 - (x1 Mod 1))
  Else
    maxX# = deltaX * (x1 Mod 1)
  EndIf
  If stepY > 0 Then
    maxY# = deltaY * (1.0 - (y1 Mod 1))
  Else
    maxY# = deltaY * (y1 Mod 1)
  EndIf

  endTileX = RoundDown(x2)
  endTileY = RoundDown(y2)

  // Nyt liikutaan!
  hit = False
  colX# = 0.0
  colY# = 0.0

  While (testX <> endTileX Or testY <> endTileY)
    // Piirretään debuggailua varten boksi sen tilen ympärille, jossa tällä hetkellä ollaan.
    If gDebug Then Box testX*TILEW, testY*TILEH, TILEW, TILEH, OFF
    If maxX < maxY Then
      maxX = maxX + deltaX
      testX = testX + stepX

      If testX >= 0 And testX <= MAPW-1 Then
        // Jos ollaan tilekartan rajojen sisällä, tarkistetaan onko tässä tilessä törmäystä.
        hit = TILEMAP(testX, testY)
      Else
        // Jos taas ollaan tilekartan rajojen ulkopuolella niin asetetaan törmäys heti.
        hit = 1
      EndIf
      If hit Then
        colX = testX
        If stepX < 0 Then colX = colX + 1.0 // Jos mennään vasemmalle päin, lisätään yksi.
        colY = y1 + ratioY * (colX - x1)
        colX = colX * TILEW // Skaalataan törmäyspiste ylöspäin
        colY = colY * TILEH
        // Asetetaan "paluuarvot"
        gCastX = colX
        gCastY = colY
        'SetWindow "Hit in tile (" + testX + ", " + testY + ")"
        Return True
      EndIf
    Else
      maxY = maxY + deltaY
      testY = testY + stepY

      If testY >= 0 And testY <= MAPH-1 Then
        hit = TILEMAP(testX, testY)
      Else
        hit = 1
      EndIf
      If hit Then
        colY = testY
        If stepY < 0 Then colY = colY + 1.0 // Add one if going up
        colX = x1 + ratioX * (colY - y1)
        colX = colX * TILEW // Skaalataan törmäyspiste ylöspäin
        colY = colY * TILEH
        gCastX = colX
        gCastY = colY
        'SetWindow "Hit in tile (" + testX + ", " + testY + ")"
        Return True
      EndIf
    EndIf
  Wend

  // Ei löydetty törmäystä, palautetaan loppupiste
  gCastX = origX2
  gCastY = origY2
  'SetWindow "No hit in tile (" + testX + ", " + testY + ")"
  Return False
EndFunction

// Piirtää ympyrän keskikoordinaattien mukaan
Function Circle2(x, y, r, fill=0)
  Circle x-r,y-r,r*2,fill
EndFunction

// Piirtää ympyrän keskikoordinaattien mukaan maailmankoordinaatistossa
Function Circle2World(x, y, r, fill=0)
  Circle x-r,y+r,r*2,fill
EndFunction

// Muuttaa maailmankoordinaatit näytönkoordinaateiksi, kun kameraa ei olla liikuteltu
Function WorldToScreenX#(x#)
  Return x + MAPW * TILEW / 2
EndFunction

Function WorldToScreenY#(y#)
  Return -y + MAPH * TILEH / 2
EndFunction

// Muuttaa näyttökoordinaatit maailmankoordinaateiksi, kun kameraa ei olla liikuteltu
Function ScreenToWorldX#(x#)
  Return x - MAPW * TILEW / 2
EndFunction

Function ScreenToWorldY#(y#)
  Return MAPH * TILEH / 2 - y
EndFunction 

// Alustaa TILEMAP-taulukon
Function InitTileMap()
  img = MakeImage(MAPW*TILEW, MAPH*TILEH)
  DrawToImage img
  Color 255, 0, 0
  For x=0 To MAPW-1
    For y=0 To MAPH-1
      If TILEMAP(x, y) Then
        Box x*TILEW, y*TILEH, TILEW, TILEH
      EndIf
    Next y
  Next x

  DrawToScreen
  Return img
EndFunction 

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.