Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Brainfuck-tulkki

Author: c00ler
Added: 5.3.2013 16:23
Edited: 5.3.2013 16:23
Category: Sekalaiset

Description

Yksinkertainen brainfuck-tulkki. En ole testaillut koodia paljon, joten bugeja/outouksia voi esiintyä. Voi testata vaikka tällä: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. ---. +++++++. . +++. >++++++++++++++++++++++++++++++++. <++++++++. --------. +++. ------. --------. >+.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Dim muisti(30000)

SetWindow "Brainfuck-tulkki"

If CommandLine() <> "" Then filu$ = CommandLine() : Goto alakysyos

vaarafilu:

Repeat
  filu$ = Input("Tulkattavan tiedoston osoite: ")
  DrawScreen
Until KeyHit(28)

CloseInput
ClearText

alakysyos:

If FileExists(filu$) = 0 Or IsDirectory(filu$) = 1 Then AddText "Tiedostoa '" + filu$ + "' ei löydy!" : Locate 0, 10 : Goto vaarafilu

f = OpenToRead(filu$)

While Not EOF(f)
  rivi$ = ReadLine(f)
  For i = 1 To Len(rivi$)
    If oikeamerkki(Mid(rivi$, i, 1)) Then koodi$ = koodi$ + Mid(rivi$, i, 1)
  Next i
Wend

For i = 1 To Len(koodi$)
  Select Mid(koodi$, i, 1)
    Case ">"
      If m = 30000 Then m = 0
      If m <> 30000 Then m = m + 1
    Case "<"
      If m = 0 Then m = 30000
      If m <> 0 Then m = m - 1
    Case "+"
      If muisti(m) = 255 Then muisti(m) = 0
      If muisti(m) <> 255 Then muisti(m) = muisti(m) + 1
    Case "-"
      If muisti(m) = 0 Then muisti(m) = 255
      If muisti(m) <> 0 Then muisti(m) = muisti(m) - 1
    Case "."
      Cls
      tulosteet$ = tulosteet$ + Chr(muisti(m))
      Print Mid(tulosteet$, 1, 50)
      For b = 1 To Len(tulosteet$) / 50
        Print Mid(tulosteet$, b * 50 + 1, 50)
      Next b
    Case ","
      While syote$ = ""
        syote$ = Input("")
      Wend
      CloseInput
      muisti(m) = Asc(syote$)
      syote$ = ""
    Case "["
      If muisti(m) = 0 Then
        For a = i To Len(koodi$)
          If Mid(koodi$, a, 1) = "]" Then i = a + 1
        Next a
      EndIf
    Case "]"
      If muisti(m) <> 0 Then
        b = i
        For a = 1 To i
          If Mid(koodi$, b, 1) = "[" Then i = b : Exit
          b = b - 1
        Next a
      EndIf
  EndSelect
Next i

Print
Print "Tulkkaus loppui! Paina mitä tahansa näppäintä sul-"
Print "keaksesi ohjelman!"

WaitKey

Function oikeamerkki(merkki$)
  Select merkki$
    Case ">", "<", "+", "-", ".", ",", "[", "]" : Return 1
  EndSelect
  Return 0
EndFunction

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.