Login Register
Frontpage Code library Pastebin

TilemapCollision

Author: MaGetzUb
Added: 13. huhtikuuta 2015 kello 1.23
Edited: 13. huhtikuuta 2015 kello 1.29
Category: Kartat

Description

Hoitaa laatikko -> kartta -törmäystarkistuksen lähes ikiwanhan CoolBasic Beta #5 tyylisesti. Törmäyspiste palautetaan Globaalien Collision_X ja Collision_Y mukana. Törmäys suunnan palautetaan CollisionNormal_X ja CollisionNormal_Y mukana. TilemapCollision -funktiolle välitetään parametreina testattavan "objektin" entiset maailmakoordinaatit (oldx, oldy) ja uudet koordinaatit (x, y) sekä koko (width, height). Huom, törmäyspiste ei ole todellakaan tarkka, koska Collision_ -muuttujat päivitetään old-muuttujilla. Päivittelen koodin vielä joskus tekemään sweep -törmäystarkistuksen, joka palauttaa tarkat törmäyskoordinaatit. Nykyiset törmäyskoordinaatit ovat kyllä tarpeeksi tarkat varsinkin jos liikutaan pelkästään vaaka- tai pystysuorasti, mutta ei välttämättä vinoissa kulmissa.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Global Collision_X As Float 
Global Collision_Y As Float

Global CollisionNormal_X As Float 
Global CollisionNormal_Y As Float 

Const MaxFPS = 40
Framelimit MaxFPS
 
map = LoadMap("Media\cdm2.til", "Media\tileset.bmp")

//Alustetaan "entiteetille" oleelliset muuttujat
//Nykyinen sijainti 
x As Float = 0
y As Float = 0
//Edellinen sijainti
oldx As Float = x
oldy As Float = y
//Koko
w As Float = 20
h As Float = 20

//Entiteetin nopeus
entitySpeed As Float = 3 * MaxFPS


//Menosuunta
ang As Float = 0

//Alustetaan deltatime -muuttuja jota voidaan hyödyntää fysiikkasimulaatiossa
deltaTime As Float = 0.0
//Alustetaan lastTime -muuttuja, mitä hyödynnetään ajanmittauksessa
lastTime As Float = Timer() 
Repeat 

  //Otetaan entiteetin nykyiset koordinaatit talteen.
  prevX As Float = x
  prevY As Float = y
  
  //Integroidaan objektille uudet koordinaatit vanhojen perusteella Verlet-integraatiolla 
  // Eli kaavalla: a' = (2.0 - f)*a - (1.0 - f)*olda + force * time ^ 2), f simuloi kitkaa
  x = 1.999*x - 0.999*oldX + (Cos(ang) * entitySpeed * (UpKey() - DownKey())) * deltatime * deltatime
  y = 1.999*y - 0.999*oldY - (Sin(ang) * entitySpeed * (UpKey() - DownKey())) * deltatime * deltatime
  
  //Päivitetään edelliset koordinaatit
  oldx = prevX 
  oldy = prevY
  
  //Päivitetään objektin kulma
  ang = ang + (RightKey() - LeftKey()) * 5
  
  //Piirretään piirtokomennot
  DrawGame 
  //Asetetaan primitiivien piirto maailmakoordinaatteihin
  DrawToWorld ON 
  
  //Testataan, tapahtuiko törmäys
  If TilemapCollision(oldx - w / 2, oldy - h / 2, x - w / 2, y - h / 2, w, h) = True Then 
    //Törmäys tapahtui, lasketaan paljonko entiteetillä on liike-energiaa
    xvel# = (x - oldx)
    yvel# = (y - oldy)
    speed# = Sqrt(xvel*xvel + yvel*yvel)

    //Käsitellään törmäys
    x = Collision_X + w / 2 + CollisionNormal_X * speed * 0.15
    y = Collision_Y + h / 2 + CollisionNormal_Y * speed * 0.15
  EndIf

  //Piirretään nyt itse entiteetti
  Color cbMagenta
  Box x - w/2, y + h/2, w, h, 0
  Line x, y, x + Cos(ang) * w, y - Sin(ang) * w

  //Sijoitetaan kamera entiteetin kohtaan
  PositionCamera x, y

  //Päivitetään aika
  deltaTime = (Timer() - lastTime) / 1000.0
  lastTime = Timer() 


  DrawScreen
Forever 

Function TilemapCollision(oldx As Float, oldy As Float, x As Float, y As Float, width As Float, height As Float)

  //Oletetaan ettei törmäystä ole vielä tapahtunut, alustetaan siis IsCollision -muuttuja false:si
  IsCollision As Integer = False 
  //Asetetaan törmäyssijainti alustavasti uusiin koordinaatteihin
  Collision_X = x
  Collision_Y = y 
  //Nollataan törmäyssuunta -muuttujat
  CollisionNormalX = 0.0
  CollisionNormalY = 0.0
  
  //Testataan ensiksi vaakasuoralla akselilla olevat törmäykset 
  If GetMap(2, x, oldy) Or GetMap(2, x, oldy+height) Then 
    //Vasen puoli
    Collision_X = oldx
    CollisionNormalX = 1.0 //Törmäys tapahtui oikealle päin (->)
    IsCollision = True
  ElseIf GetMap(2, x+width, oldy) Or GetMap(2, x+width, oldy+height) Then 
    //Oikea puoli
    Collision_X = oldx
    CollisionNormalX = -1.0 //Törmäys tapahtui vasemmalle päin (<-)
    IsCollision = True
  EndIf 
  
  //Sitten testataan pystysuoralla akselilla olevat törmäykset 
  If GetMap(2, oldx, y) Or GetMap(2, oldx+width, y) Then 
    //Ala-laita
    CollisionNormalY = 1.0 //Törmäys tapahtui ylös päin (^)
    Collision_Y = oldy 
    IsCollision = True
  ElseIf GetMap(2, oldx, y+height) Or GetMap(2, oldx+width, y+height) Then
    //Ylälaita
    CollisionNormalY = -1.0 //Törmäys tapahtui alas päin (v)
    Collision_Y = oldy
    IsCollision = True
  EndIf 
  
  //Palautetaan totuusarvona, tapahtuiko törmäys.
  Return IsCollision
EndFunction 

Comments

No comments. You can be first!

Leave a comment

You must be logged in to comment.