Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Time2() ja Date2()

Author: valtzu
Added: 25. huhtikuuta 2011 kello 21.37
Edited: 5. lokakuuta 2013 kello 15.34
Category: Järjestelmä

Description

Ajan ja päivämäärän muotoilufunktiot. Date2() toimii samaan tapaan kuin PHP:n date-funktio (http://php.net/manual/en/function.date.php), ja Time2() toimii samalla lailla kuin PHP:n time(), eli funktio palauttaa unixtimestampin. Koodissa on esimerkki mukana.

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
// Aikafunktiot by Valtzu (17.12.2006)
// Korjattu 18.12.2006
// Muokattu 10.2.2007
// 09.07.2007: Systeemi muutettu käyttämään UnixTimestamppia
// 19.08.2007: Lisätty tavaraa...
// 01.01.2008: Bugikorjaus
// 02.01.2008: Vihdoin ja viimein usean työtunnin tuloksena sain lisättyä viikkonumeron! (W)
// 05.01.2008: Date2()-funktiota optimoitu, enää funktio ei ole niin raskas
//      : Samalla sain pois myös ylimääräisen __Replace2()-funktion
// 05.10.2013: Korjattu \\-bugi Date2-funktiossa (kiitos Jare & VesQ)


// Esimerkki
Repeat
  Text 0,0, Date2("l jS \of F \i\n Y h:i:s A")
  
  year = Date2("Y") // Vuosi
  month = Date2("n") // Kuukausi
  day  = Date2("j") // Päivä
  
  // Luodaan aikaleima tästä päivästä, klo 00:00:00
  today = Time2(day, month, year, 00, 00, 00)
  
  // Luodaan aikaleima seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä
  june = Time2(1, 6, (year+1), 00, 00, 00)
  
  Text 10,40,"Vuoden "+(year+1)+" kesäkuun alkuun "+((june-today)/(24*3600))+" päivää"
  Text 20,80,Date2("j.n.Y H:i:s")
  Text 30,120,"Your current FPS is "+FPS()
  DrawScreen
Forever
////--- FUNKTIOT ---////

// Aikaleimafunktio, palauttaa kokonaisluvun nykyisestä ajasta. Esim. 1183966740
// Funktiolle voi myös antaa parametreinä jonkun muun ajan kuin nykyisen,
// järjestys on päivä,kuukausi,vuosi,tunnit,minuutit,sekuntit
Function Time2(pp=0,kk=0,vvvv=0,tt=0,mm=0,ss=0)
  If pp=0 Or kk=0 Or vvvv=0 Then
    now  = 1
    pvm$ = Date()
    pp  = Left(pvm,2)
    vvvv = Right(pvm,4)
    Select Lower(Mid(pvm,4,3))
      Case "jan" : kk = 1
      Case "feb" : kk = 2
      Case "mar" : kk = 3
      Case "apr" : kk = 4
      Case "may" : kk = 5
      Case "jun" : kk = 6
      Case "jul" : kk = 7
      Case "aug" : kk = 8
      Case "sep" : kk = 9
      Case "oct" : kk = 10
      Case "nov" : kk = 11
      Case "dec" : kk = 12
    End Select
  EndIf
  stamp = (vvvv-1970)*(365*(24*3600))
  For i=1970 To vvvv-1
    If (i Mod 400 = 0) Or (i Mod 4 = 0 And i Mod 100 <> 0) Then stamp=stamp+(3600*24)
  Next i
  karkausvuosi=(vvvv Mod 400 = 0) Or (vvvv Mod 4 = 0 And vvvv Mod 100 <> 0)
  kkdata$="31"+(28+karkausvuosi)+"31303130313130313031"
  For i=1 To kk-1
    päiviä=päiviä+Int(Mid(kkdata,i*2-1,2))
  Next i
  päiviä = päiviä+pp-1
  stamp = stamp + päiviä*(3600*24)
  If now Then
    aika$ = Time()
    tt  = Int(Left(aika,2))
    mm  = Int(Mid(aika,4,2))
    ss  = Right(aika,2)
  EndIf
  stamp  = stamp + ((tt-3)*3600)+(mm*60)+ss
  Return stamp
End Function

// Funktio toimii samaan tapaan kuin php:ssä date-funktio
// Katso ohjeet http://fi.php.net/manual/en/function.date.php
// Merkit, jotka muunnetaan ajaksi ovat A,a,D,d,F,G,g,H,h,i,j,L,l,M,m,N,n,o,t,S,s,U,Y,y,W,w,z
// Takakenoviiva (\) minkä tahansa merkin edessä estää merkin muuntamisen ajaksi
Function Date2(muoto$="j.n.Y H:i:s",aikaleima=-99999999)
  If aikaleima=-99999999 Then aikaleima=Time2()
  original=aikaleima : aikaleima=aikaleima+3*3600
  vvvv=1970
  While True
    asd=asd+365*24
    If asd*3600>aikaleima Then Exit
    If (vvvv Mod 400 = 0) Or (vvvv Mod 4 = 0 And vvvv Mod 100 <> 0) Then ta=ta+(3600*24) Then asd=asd+24
    vvvv+1
  Wend
  karkausvuosi=(vvvv Mod 400 = 0) Or (vvvv Mod 4 = 0 And vvvv Mod 100 <> 0)
  pp = ((aikaleima-ta) Mod (365*24*3600))/(3600*24)+1
  pt = pp
  kkdata$="31"+(28+karkausvuosi)+"31303130313130313031"
  While 1
    kk+1
    tmp=Int(Mid(kkdata,kk*2-1,2))
    If pp>tmp Then pp=pp-tmp Else Exit
  Wend
  tt = (aikaleima/3600) Mod 24
  mm = (aikaleima/60) Mod 60
  ss = aikaleima Mod 60
  ampm$ = Replace(Replace(Str((tt>11)),"0","am"),"1","pm")
  wd$ = Str((aikaleima/(24*3600) + 4) Mod 7)
  If InStr(muoto,"D") Or InStr(muoto,"l") Then
    If wd=0 Then wds$="Sunday"
    If wd=1 Then wds$="Monday"
    If wd=2 Then wds$="Tuesday"
    If wd=3 Then wds$="Wednesday"
    If wd=4 Then wds$="Thursday"
    If wd=5 Then wds$="Friday"
    If wd=6 Then wds$="Saturday"
  EndIf
  If InStr(muoto,"M") Or InStr(muoto,"F") Then
    If kk=1 Then ws$="January"
    If kk=2 Then ws$="February"
    If kk=3 Then ws$="March"
    If kk=4 Then ws$="April"
    If kk=5 Then ws$="May"
    If kk=6 Then ws$="June"
    If kk=7 Then ws$="July"
    If kk=8 Then ws$="August"
    If kk=9 Then ws$="September"
    If kk=10 Then ws$="October"
    If kk=11 Then ws$="November"
    If kk=12 Then ws$="December"
  EndIf
  If InStr(muoto,"W") Or InStr(muoto,"o") Then
    firstday=(vvvv-1970+(ta/(3600*24))-4) Mod 7
    firstday=firstday+(firstday<0)*7+1
    pyl=((vvvv-1) Mod 400=0) Or ((vvvv-1) Mod 4=0 And (vvvv-1) Mod 100>0)
    wkd=(Int(wd)=0)*7+(Int(wd)>0)*(Int(wd))
    If pt <= (8-firstday) And firstday>4 Then
      y=vvvv-1
      week=52+(firstday=5 Or (firstday=6 And pyl))
    Else 
      y=vvvv
    EndIf
    If ((365+(y=vvvv And karkausvuosi))-pt) < (4-wkd) Then y=vvvv+1 Then week=1
    If y=vvvv Then week=(pt+(7-wkd)+(firstday-1))/7-(firstday>4)
    weekn$=String("0",2-Len(Str(week)))+Str(week):weeky=y
  EndIf
  tm = Right(Str(pp),1)
  out$="":d$=""
  For i=1 To Len(muoto)
    b$=Mid(muoto,i,1)
    If b2$="\" Or b="\" Then
      If b="\" And b2<>"\" Then d="" Else d=b : b=""
    Else
      Select b
        Case "A":d=Upper(ampm)
        Case "a":d=ampm
        Case "D":d=wds
        Case "d":d=String("0",2-Len(Str(pp)))+pp
        Case "F":d=Left(ws,3)
        Case "G":d=String("0",2-Len(Str(tt)))+tt
        Case "g":d=(tt-((tt>12)*12))
        Case "H":d=String("0",2-Len(Str(tt)))+tt
        Case "h":d=String("0",Int((tt-((tt>12)*12)<10)))+Str(tt-((tt>12)*12))
        Case "i":d=String("0",2-Len(Str(mm)))+mm
        Case "j":d=pp
        Case "L":d=karkausvuosi
        Case "l":d=Left(wds,3)
        Case "M":d=ws
        Case "m":d=String("0",2-Len(Str(kk)))+kk
        Case "N":d=((Int(wd)=0)*7+(Int(wd)<>0)*(Int(wd)+1))
        Case "n":d=kk
        Case "o":d=weeky
        Case "t":d=Mid(kkdata,kk*2-1,2)
        Case "S":d=String("st",(tm=1))+String("nd",(tm=2))+String("rd",(tm=3))+String("th",(tm>3))
        Case "s":d=String("0",2-Len(Str(ss)))+ss
        Case "U":d=original
        Case "Y":d=vvvv
        Case "y":d=Right(Str(vvvv),2)
        Case "W":d=weekn
        Case "w":d=wd
        Case "z":d=pt
        Default :d=b
      End Select
    EndIf
    out=out+d : b2$=b
  Next i
  Return out
End Function

Comments

#34 Sent by: Jare, 5. heinäkuuta 2012 kello 12.56

Tätä olen käyttänyt monesti ja tämä on todella hyödyllinen, mutta nyt törmäsin bugiin: kenoviivan escapettaminen toisella kenoviivalla ei toimi:

MakeError Date2("Y\\m\\d")

Tulos: 2012\m\d
(Pitäisi olla 2012\07\05)

#37 Sent by: VesQ, 27. elokuuta 2012 kello 17.38

Korjasinpa huvikseni tämän funkkarin toimimaam myös kenoviivojen escapettamisen kanssa.

http://www.cbrepository.com/pastebin/3l/

#38 Sent by: VesQ, 27. elokuuta 2012 kello 17.41

Oikeastaan tämä onkin vähän elegantimpi tapa ratkaista asia.

http://www.cbrepository.com/pastebin/3m/

Muutin vain
If b="\" And b2<>"\" Then d="" Else d=b
seuraavaksi
If b="\" And b2<>"\" Then d="" Else d=b : b=""

Leave a comment

You must be logged in to comment.