Login Register
Frontpage Code library Pastebin

Raycasting engine

Author: Jonhux
Added: 27. elokuuta 2011 kello 9.30
Edited: 27. elokuuta 2011 kello 9.30
Category: Sovellukset

Description

Teksturoimaton raycasting engine vuoden takaa Toimii itsellä moitteetta Quality 1 => fps 30 Quality 2 => fps 60

Code

Select all
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
// Jonhu
// 31.7.2010

SCREEN 640, 480

Const Map_Width = 20
Const Map_Height = 20

Dim Map( Map_Width, Map_Height ) 
LoadMap1()

// alkusijanti
posX# = 10.0
posY# = 2.0 

// alku suuntavektorit (katsoo alussa "taaksepäin")
dirX# = -1.0
dirY# = 0.0 

// tason sijainti kameralla
planeX# = 0.00
planeY# = 0.66

// nopeudet
MoveSpeed# = 0.1
RotSpeed# = 3.0

//taustan teko
background = MakeBackGroundImg()
 
Repeat
  
  // taustalle liikkumaton kuva, joka tuo vähän tunnelmaa :D
  DrawImage background,0,0
  
  // piirretään kenttä
  DrawRays( posX#, posY#, dirX#, dirY#, planeX#, planeY# )
  
  // Liikkuminen eteen ja taakse
  kerroin = KeyDown(cbkeyW) - KeyDown(cbkeyS) + UpKey() - DownKey()
  If kerroin <> 0 Then
  
    // tutkitaan uudet sijainnit x- ja y-suunnassa
    collision_map1 = Map( RoundDown(posX + dirX * moveSpeed*kerroin), RoundDown(posY) ) 
    collision_map2 = Map( RoundDown(posX), RoundDown(posY + dirY * moveSpeed*kerroin) )
    
    // jos kartalla uusi sijainti ei ole seinän päällä sallitaan siirto
    If collision_map1 + collision_map2 = 0 Then 
      posX# = posX# + dirX * moveSpeed * kerroin
      posY# = posY# + dirY * moveSpeed * kerroin
    EndIf
  EndIf
  
  // kääntyminen oikealle ja vasemmalle
  kerroin = KeyDown(cbkeyA) - KeyDown(cbkeyD) + LeftKey() - RightKey()
  If kerroin <> 0 Then 
    oldDirX# = dirX
    oldPlaneX# = planeX
    
    dirX# = dirX * Cos(rotSpeed*kerroin) - dirY * Sin(rotSpeed*kerroin)
    dirY# = oldDirX * Sin(rotSpeed*kerroin) + dirY * Cos(rotSpeed*kerroin)
    planeX# = planeX * Cos(rotSpeed*kerroin) - planeY * Sin(rotSpeed*kerroin)
    planeY# = oldPlaneX * Sin(rotSpeed*kerroin) + planeY * Cos(rotSpeed*kerroin)
  EndIf
  
  Color cbwhite
  Text 10,10,"FPS: "+FPS()
  Text 10,30,posx+" : "+ posy
  DrawScreen
  
Forever


Function DrawRays( posX#, posY#, dirX#, dirY#, planeX#, planeY#, quality = 2 )

  // määritetään raycasting alueen koko
  ProjectionPlane_w = ScreenWidth()
  ProjectionPlane_h = ScreenHeight()

  x% = 0 
  // käy läpi koko ProjectionPlane_w leveyden quality välein...
  While ( x < ProjectionPlane_w )
    
    // kameran x-sijainti
    Camera_X# = 2.0 * Float(x%) / Float(ProjectionPlane_w) - 1.0 //x-coordinate in camera space   
    
    rayPosX# = posX
    rayPosY# = posY
    
    // rayn suuntavektori = nykyinen suunta + taso
    rayDirX# = dirX + planeX * Camera_X
    rayDirY# = dirY + planeY * Camera_X
    
    // sijainti 2d-mapilla
    mapx = RoundDown( rayPosX )
    mapy = RoundDown( rayPosY )
    
    // rayn pituus
    deltaDistX# = Sqrt(1 + (rayDirY * rayDirY) / (rayDirX * rayDirX))
    deltaDistY# = Sqrt(1 + (rayDirX * rayDirX) / (rayDirY * rayDirY))
    
    If rayDirX < 0 Then
      stepX% = -1
      sideDistX# = (rayPosX# - mapX) * deltaDistX#
    Else
      stepX% = 1
      sideDistX# = (mapX + 1.0 - rayPosX#) * deltaDistX#
    EndIf  
    
    If rayDirY < 0 Then
      stepY% = -1
      sideDistY# = (rayPosY - mapY) * deltaDistY
    Else
      stepY% = 1
      sideDistY# = (mapY + 1.0 - rayPosY) * deltaDistY
    EndIf
   
    // siirrytään seuraavaan tileen, kunnes törmätään seinään --> etsitään törmäys kohta
    While Map( mapX, mapY ) = 0 
      If sideDistX# < sideDistY# Then
        sideDistX + deltaDistX
        mapX + stepX
        side% = 0
      Else
        sideDistY + deltaDistY
        mapY + stepY
        side% = 1
      EndIf
    Wend
    
    // kun ollaan törmätty seinään, niin side-muuttuja 
    // kertoo tapahtuiko törmäys x- vai y-suunnassa.
    // side = 0  vaakataso
    // side = 1  pystytaso
    
    
    // kohtisuoran rayn etäisyys
    If side = 0 Then 
      perpWallDist# = Abs((mapX - rayPosX# + (1.0 - Float(stepX)) / 2.0) / rayDirX#)
    Else      
      perpWallDist# = Abs((mapY - rayPosY# + (1.0 - Float(stepY)) / 2.0) / rayDirY#)
    EndIf
    
    LineHeight# = Abs( ProjectionPlane_h / perpWallDist )
    
    //viivan lähtökohta y-suunnassa
    drawStartY%  = ProjectionPlane_h / 2.0 - lineHeight / 2.0 
    If drawStartY < 0 Then drawStartY% = 0 // jos ulkona ruudulta, niin asetetaan nollaksi lähtökohta
    
    
    // eri variset tilet seinassa:
    If Map( mapX, mapY ) = 1 Then r = 120 : g = 120 : b = 120
    If Map( mapX, mapY ) = 2 Then r = 220 : g = 120 : b = 120
    If Map( mapX, mapY ) = 3 Then r = 120 : g = 120 : b = 220
    
    // x- ja y-suuntaisille tileille eri kirkkaudet
    If side = 1 Then v# = 0.7 Else v# = 1.0
    
    Color r*v,g*v,b*v
    
    // piirretään boksi..
    Box x, drawstartY , quality, lineHeight
    
    // lisätään x:sää tarkkuuden verran
    x + quality
  Wend

EndFunction


Function LoadMap1() 

  Dim map1(20) As String
  map1(0) = " 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 " 
  map1(1) = " 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 "
  map1(2) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 "
  map1(3) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 "
  map1(4) = " 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 "
  map1(5) = " 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 "
  map1(6) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 "
  map1(7) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 "
  map1(8) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 "
  map1(9) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 "
  map1(10) = " 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 "
  map1(11) = " 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 "
  map1(12) = " 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 "
  map1(13) = " 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 "
  map1(14) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 "
  map1(15) = " 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 "
  map1(16) = " 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 "
  map1(17) = " 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 "
  map1(18) = " 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 "
  map1(19) = " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "
 
  For y = 0 To 19
    For x = 0 To 19
      w$ = GetWord( map1(y), x+1 )
      Map( x , y ) = Int(w) 
    Next x
  Next y

EndFunction

// tekee taustan piirtämällä erivärisiä viivoja vaakatasoon taustaksi
Function MakeBackGroundImg()
  img = MakeImage( ScreenWidth(),ScreenHeight()) 
  DrawToImage img
  
    For y=0 To ImageHeight(img)/2
      Color 20,20,205-y/2
      Line 0,y,ImageWidth(img),y
    Next y
    
    For y=ImageHeight(img) To ImageHeight(img)/2 Step -1
      l = (y-ImageHeight(img)/2.0)
      Color 20,20+l/2,10
      Line 0,y,ImageWidth(img),y
    Next y
    
  DrawToScreen
  Return img
EndFunction

Comments

#21 Sent by: MaGetzUb, 14. syyskuuta 2011 kello 1.14

Nätti, mutta osa koodista hämmentää... Samaa kerroin muuttujaa käytetään että eteenpäin, sekä kääntymisessä. Miksi näin?

#22 Sent by: MaGetzUb, 14. syyskuuta 2011 kello 1.15

Eteenpäin liikkeessä*

Leave a comment

You must be logged in to comment.